טוען נתונים...

עדכונים :

הודעת בחירות בערבית

הודעת בחירות בערבית

עמוד 1 מתוך 7
שרי ישראל 15 , בניין הסיטי-קורט, ירושלים
www.moin.gov.il : אתר המשרד ;bchirot-muni.moin.gov.il : פורטל מע' הבחירות
חוזר רשומ"ק - 12
עדכני לתאריך 23/02/2024
بیان الانتخابات
مدیر الانتخابات لمجلس المحلي البقیعة المكان والتاریخ: البقیعة 27.02.2024
1 فإنني أصدر بھذا بیانا بأن:- بموجب المادة 48 من قانون السلطات المحلیة (انتخابات) - 1965
. 27/02/ (أ) الانتخابات لمجلس المحلي البقیعة ستجري بتاریخ 2024
(ب) ستكون ساعات الاقتراع من الساعة السابعة صباحاً وحتى العاشرة لیلا دون توقف، لكن إذا وصل المصوّت إلى الصندوق قبل تمام الساعة
العاشرة* لیلا، سیكون من حقھ التصویت، حتى لو تأخّر تصویتھ حتى بعد تلك الساعة.
(ج) سیكون عدد مناطق الصنادیق وأماكنھا على النحو المفصل أدناه:
مكان الصندوق (العنوان) ووصف المكا ن
مناطق الصنادی ق
رقم الصندوق
مركز الجیل الذھبي نادي ألاخوة(المرج )
004
1
المدرسة الإبتدائی ة (الحكمة)
001
2
النویدیة
003
3
المدرسة الإبتدائی ة (المیس )
002
4
المدرسة الإبتدائی ة (المیس )
002
5
النویدیة
003
6
المدرسة الإبتدائی ة (الحكمة).
001
7
(د) أماكن الصنادیق المعرّفة كمتاحة للأشخاص ذوي الإعاقات الحركیة ھي:
-1 مركز الجیل الذھبي نادي ألاخوة(المرج) ( صندوق رقم ( 1
( -2 النویدیة ( صندوق رقم 3
-3 المدرسة الإبتدائی ة (الحكمة) ( صندوق رقم ( 7
. 1 المادة 41 من التعلیمات والقواعد بشأن إجراءات الانتخابات في المجالس المحلیة (یھودا والسامرة) - 2001
עמוד 2 מתוך 7
שרי ישראל 15 , בניין הסיטי-קורט, ירושלים
www.moin.gov.il : אתר המשרד ;bchirot-muni.moin.gov.il : פורטל מע' הבחירות
חוזר רשומ"ק - 12
עדכני לתאריך 23/02/2024
(ھ) تم تقدیم والمصادقة على قوائم المرشحین التالیة:
1) قائمة : ھدف المستقبل ورمزھا: أ خ )
الرقم التسلسلي
الاسم الشخصي واسم العائل ة
1
أمیر فضو ل
2
رؤوف مخو ل
3
محمد عام ر
4
كمال فضو ل
5
كریم مھ نا
6
نایف زین
7
نضال عما شھ
8
ملاك فضول
9
أنور فضول
10
أجود غضبان
11
وسیم فضول
12
أحمد فضو ل
13
علي فضو ل
14
كمال حا ج
وكیل القائمة ھو علي فضول والذي یسكن في ألبقیع ة
ونائبھ ھو عبدلله فضول والذي یسكن في ألبقیعة
2) قائمة: البقیعة أولا ورمزھا: زص )
الرقم التسلسلي
الاسم الشخصي واسم العائل ة
1
رامز أحم د
2
رسمي أحم د
3
نزیھ عامر
4
علاء أحم د
5
عدي أحم د
6
أمین أحمد
7
عاصم أحمد
8
نائلة أحم د
9
سامي أحمد
وكی لة القائمة ھي نادیة أحمد والتي ت سكن في ألبقیع ة
ونائ بھا ھو ألیف عامر والذي یسكن في ألبقیعة
עמוד 3 מתוך 7
שרי ישראל 15 , בניין הסיטי-קורט, ירושלים
www.moin.gov.il : אתר המשרד ;bchirot-muni.moin.gov.il : פורטל מע' הבחירות
חוזר רשומ"ק - 12
עדכני לתאריך 23/02/2024
3) قائمة: التوحید ورمزھا : ح د )
الرقم التسلسلي
الاسم الشخصي واسم العائلة
1
غازي سعیدة
2
كامل أبوھدیر
3
سمیع خیر
4
سلمان سعیدة
5
سامر أبو ھدی ر
6
فرج سعیدة
7
محمد خی ر
8
فؤاد سعیدة
9
صالح سعیدة
وكیل القائمة ھو سلمان سعیدة والذي ی سكن في ألبقیع ة
ونائبھ ھو فرج سعی دة والذي یسكن في ألبقیعة
4) قائمة: الأمین . ورمزھا.: ط ع )
الرقم التسلسلي
الاسم الشخصي واسم العائل ة
1
سامح حی ساوي
2
عاصم عل ي
3
بھاء الدین بكریھ
4
جمیل خیر
5
قاسم غضبان
6
عنان حی ساو ي
7
وحید بكری ة
8
جمال علي
9
أشرف عل ي
10
جمیل علي
11
محمد حی ساوي
وكیل القائمة ھو محمد حساوي والذي ی سكن في ألبقیع ة
ونائبھ ھو جمیل عامر والذي یسكن في ألبقیع ة
5) قائمة: الھدى . ورمزھا:ي )
الرقم التسلسلي
الاسم الشخصي واسم العائل ة
1
نادر عباس
2
محمد زرق ا
3
شادي مدا ح
4
وسام زرق ا
5
بشار مدا ح
6
أحمد مداح
وكیل القائمة ھو محمد عباس والذي ی سكن في ألبقیع ة
ونائبھ ھو عزام عباس والذي یسكن في ألبقیعة
עמוד 4 מתוך 7
שרי ישראל 15 , בניין הסיטי-קורט, ירושלים
www.moin.gov.il : אתר המשרד ;bchirot-muni.moin.gov.il : פורטל מע' הבחירות
חוזר רשומ"ק - 12
עדכני לתאריך 23/02/2024
6) רשימה: العدالة الجدیدة . וסימנה.: ن ق )
מס' סידורי
שם משפחה ושם פרטי
1
ثائر جبران
2
رشید سخنیني
3
فریز حاج
4
علاء عبدو
5
مبدى خور ي
6
عماد حن ا
7
أسامة خوري
وكیل القائمة ھو بسام حاج والذي ی سكن في ألبقیعة
ونائبھ ھو عماد حنا والذي یسكن في ألبقیعة
7) قائمة: بلدي . ورمزھا.: ن ر )
الرقم التسلسلي
الاسم الشخصي واسم العائل ة
1
منیر خیر
2
رندة خی ر
3
ساره خیر
وكیل القائمة ھو منیر خیر والذي ی سكن في ألبقیع ة
ونائ بت ھ ھي رندة خیر والتي ت سكن في ألبقیعة
8) قائمة: الاحرار . ورمزھا.: ع أ )
الرقم التسلسلي
الاسم الشخصي واسم العائل ة
1
عصام عام ر
2
كمال مھ نا
3
علي سعیده
4
جبر یوس ف
5
صالح سعید ه
6
یوسف عامر
7
أحسان عام ر
8
نزار مھ نا
وكیل القائمة ھو بھجات عامر والذي ی سكن في ألبقیع ة
ونائبھ ھو سلمان عامر والذي یسكن في ألبقیعة
עמוד 5 מתוך 7
שרי ישראל 15 , בניין הסיטי-קורט, ירושלים
www.moin.gov.il : אתר המשרד ;bchirot-muni.moin.gov.il : פורטל מע' הבחירות
חוזר רשומ"ק - 12
עדכני לתאריך 23/02/2024
9) قائمة: البقیعة بیتنا . ورمزھا.: ف )
الرقم التسلسلي
الاسم الشخصي واسم العائل ة
1
جمیل خی ر
2
ظاھر خیر
3
تیسر خیر
4
فارس حمید
5
عساف ذیب
6
جمال خی ر
وكیل القائمة ھو جمال خیر والذي ی سكن في ألبقیع ة
ونائبھ ھو وائل خیر والذي یسكن في ألبقیعة
10 ) قائمة : الشباب . ورمزھا.: ف )
الرقم التسلسلي
الاسم الشخصي واسم العائل ة
1
رجا صباغ
2
مارون عبو د
3
راني سمو ر
4
جورج مخول
وكیل القائمة ھو عادل مخول والذي ی سكن في ألبقیع ة
ونائبھ ھو فرح صباغ والذي یسكن في ألبقیع ة
11 ) قائمة : التعاون . ورمزھا.: ص )
الرقم التسلسلي
الاسم الشخصي واسم العائل ة
1
سوید سوید
2
أنیس فار س
3
ولید سوید
4
لؤي عام ر
وكیل القائمة ھو سلیمان سوی د والذي ی سكن في ألبقیع ة
ونائبھ ھو زاكي سوید والذي یسكن في ألبقیعة
עמוד 6 מתוך 7
שרי ישראל 15 , בניין הסיטי-קורט, ירושלים
www.moin.gov.il : אתר המשרד ;bchirot-muni.moin.gov.il : פורטל מע' הבחירות
חוזר רשומ"ק - 12
עדכני לתאריך 23/02/2024
12 ) قائمة : الصدق . ورمزھا.: ص ر )
الرقم التسلسلي
الاسم الشخصي واسم العائل ة
1
نایف سوی د
2
شكیب سوید
3
أشرف سوید
وكیل القائمة ھو مجد سوید والذي ی سكن في ألبقیع ة
ونائبھ ھو نایف سوید والذي یسكن في ألبقیع ة
13 ) قائمة : الأمل . ورمزھا: ق )
الرقم التسلسلي
الاسم الشخصي واسم العائل ة
1
فادي فضول
2
یوسف فضول
3
أیال ذی ب
4
عبد لله خیر
5
سلیم فضو ل
6
منصور فضو ل
7
ادم زین
8
صالح ذیب
9
فؤاد فضول
10
تیسیر ذیب
وكیل القائمة ھو أسد فضول والذي ی سكن في ألبقیع ة
ونائبھ ھو أیمن فضول والذي یسكن في ألبقیعة
עמוד 7 מתוך 7
שרי ישראל 15 , בניין הסיטי-קורט, ירושלים
www.moin.gov.il : אתר המשרד ;bchirot-muni.moin.gov.il : פורטל מע' הבחירות
חוזר רשומ"ק - 12
עדכני לתאריך 23/02/2024
(و) تم تقدیم والمصادقة على اقتراحات مرشحي رئاسة السلطة كما یلي:
1. نا یف سوید
وكیل الاقتراح ھو.: مجد سوید والذي یسكن في ألبقیعة
ونائبھ ھو: نایف سوید والذي یسكن في ألبقیع ة
2. منیر خیر
وكیل الاقتراح ھو: منیر خیر والذي یسكن في ألبقیعة
ونائ بت ھ ھي: رنده خیر والت ي ت سكن في ألبقیعة.
3. سوید سوید
وكیل الاقتراح ھو.: سلمان سوید والذي یسكن في ألبقیعة
ونائبھ ھو.: زكي سوید والذي یسكن في ألبقیعة
4. جمیل خیر
وكیل الاقتراح ھو.: جمیل خیر والذي یسكن في ألبقیعة
ونائبھ ھو.: وائل خیر والذي یسكن في ألبقیعة
5. رامز أحمد
وكی لة الاقتراح ھي: نادیھ أحمد والت ي ت سكن في ألبقیعة
ونابئ ھا ھو: ألیف عامر والذي یسكن في ألبقیعة
(ز) تواصلت قوائم المرشحین المفصلة أدناه في ما بینھا من أجل تقسیم المقاعد:-
لم یحدث تواصل بین القوائم.
مدیر الانتخابات, مسعود سیف
المجلس المحلي البقیعة

מסמכים מצורפים