טוען נתונים...

עדכונים :

חלוקת תווי מזון בשנת 2023

חלוקת תווי מזון בשנת 2023

בההחלטת הממשלה מס' 511 מיום 14.5.2023 , הטילה הממשלה על שר הפנים לפעול להקצאת תווי
מזון . בהמשך לכך ולצורך קידום ההליך הנדרש, בכוונת משרד הפנים לפרסם בימים הקרובים
אמות מידה לחלוקת תווי מזון,
אנו מוצאים לנכון להביא לידיעתכם כבר כעת, עוד קודם לפרסום אמות המידה, ובכפוף לנוסחן
הסופי כפי שיפורסם, כי בדומה לאמות המידה שנקבעו לעניין חלוקת תווי מזון בסוף שנת 2020 , בין
הזכאים על פי אמות המידה החדשות יכללו תושבים שהוכרו כזכאים להנחה של 70% ומעלה
בארנונה לפי תקנה 2 )א() 8 ( לתקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה(, התשנ"ג- 1993 , בשנת
2023 .
עוד צפויות אמות המידה לקבוע זכאות לתווי מזון גם ביחס לתושבים שיגישו בקשה לרשות
המקומית וימצא כי הינם עומדים במבחן ההכנסה לנפש האמור, גם ככל שאינם נכללים ברשימת
המוכרים כזכאים להנחה מארנונה לפי תקנה 2 )א() 8( לתקנות הסדרים )למשל, אינם רשומים
כמחזיקים בנכס או שזכאים להנחה בהתאם לתקנה אחרת(.
יצויין כי בהתאם לאמות המידה המתגבשות, לא יידרשו הרשויות להעביר נתונים – כפי שנדרשו
במסגרת הליך חלוקת תווי המזון בשנת 2021 - לגבי אזרח ותיק שהוכר כזכאי להנחה בארנונה לפי
תקנה 2 )א() 1 ()ב( לתקנות ההנחה מארנונה. זאת כאשר המענה לקבוצה האמורה יינתן על יסוד
נתונים שיועברו ישירות מהמוסד לביטוח הלאומי בלי קשר לשאלת היותם של העונים להגדרה זו,
זכאים בפועל להנחה מארנונה על פיו.
על רקע האמור, ובכפוף לנוסחן הסופי של אמות המידה, משרד הפנים יפעל לבקש מהרשויות
המקומיות – בהתאם להוראות הדין הנוגעות להעברת מידע בין גופים ציבוריים - נתונים הנוגעים
לאוכלוסייה הזכאית להנחה בארנונה בשנת 2023 בשיעור של 70% ומעלה כפי שנקבעו לצורך זכאות
להנחה מארנונה לפי תקנה 2 )א() 8 ( לתקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה(, התשנ"ג-
1993 , ובכלל זאת נתונים אלה:
א. מספר הזהות של הזכאי, אשר הינו נדרש להיות תושב אשר רשום ברשות המקומיות
כמחזיק בנכס למגורים בה הוא מתגורר כזכאי להנחה . נתון חובה
ב. שם פרטי ושם משפחה של הזכאי נתון חובה
ג. כתובת מגורים. נתון חובה
ד. מספר נפשות זכאיות ופרטי זיהוי. נתון חובה
ה. פרטי התקשרות, בהתאם לרישום הקיים ברשות המקומית. נתון חובה
הרשות המקומית תתבקש להעביר נתונים אלה גם לגבי זכאים שנמצא על ידה כי הינם עומדים
במבחן ההכנסה לנפש, על פי בקשה שתוגש בהתאם לאמות המידה )ולא בזיקה להנחה בארנונה(.
נשוב ונדגיש, כי מטרת הפנייה היא בעדכון מקדים של הרשויות המקומיות לעניין גיבוש רשימת
זכאות מצד הרשויות המקומיות לחלוקת תווי מזון הקרובים, ואין בפנייה זו משום דרישה לקבלת
מידע. מובן כי הפרטים הסופיים הינם בכפוף לנוסחן הסופי של אמות המידה כפי שיפורסמו בימים
הקרובים.
אנו מודים לכם על שיתוף הפעולה ומבקשים שתפעלו בסיוע גורמים שונים על מנת לאפשר מיצוי
זכויות של אוכלוסיות שעשויות לעמוד בתבחיני הזכאות. סד הזמנים להעברת הנתונים עשוי להיות
קצר ואנו מבקשים שתירתמו לכך.
https://my-city.net/public/7/files/20230924_124156_6117_65100464ae13a.pdf
https://my-city.net/public/7/files/20230924_124157_6117_651004650bbb2.pdf