טוען נתונים...

עדכונים :

קול קורא לגיוס מזכירי קלפיות בחירות ברשויות המקומ

קול קורא לגיוס מזכירי קלפיות בחירות ברשויות המקומ

 

https://auth.govforms.gov.il/mw/forms/RecruitmentofSecretaries@MOIN.gov.il

דרושים מועמדים לתפקיד מזכירי ועדות קלפי בבחירות שתיערכנה ביום שלישי, ט"ז בחשוון תשפ"ד, 31 באוקטובר 2023.

תיאור התפקיד:

מנהל הבחירות בכל רשות מקומית ימנה את מזכירי ועדות הקלפי, בהתייעצות עם ועדת הבחירות.

מזכיר ועדת הקלפי אמון על ניהולה התקין של עבודת ועדת הקלפי ביום הבחירות, לשם כך ולצורך מילוי תפקידו כנדרש,  עליו להיות בקיא בהנחיות ובנהלים לקיום הבחירות החל מפתיחת הקלפי, תהליך ההצבעה , ניהול פרוטוקול הועדה,  סגירת הקלפי והעברת תוצאות ההצבעה וחומרי ההצבעה למנהל הבחירות.

הקול הקורא ישמש את מנהלי הבחירות לצורך מינוי מזכירים בוועדות הקלפי וכן מינוי מזכירים נוספים ("מזכירים רזרביים") שמבצעים תפקידים נוספים (לרבות קולטים, סיוע למנהל הבחירות וכו').

בנוסף, הקול הקורא ישמש גם את משרד הפנים במינוי מזכירים וחברי ועדת קלפי שבסמכות המשרד. במקרה זה, ראיון והליכי המינוי יתבצעו ע"י מנהלי האזורים.

 

דרישות:

 • גיל 21 ומעלה ביום הבחירות
 • 12 שנות לימוד
 • ידיעת השפה העברית
 • יתרון לעובדי ציבור ולבעלי ניסיון קודם כמזכירי ועדות קלפי
 • ברשויות בהן שיעור דוברי השפה הערבית הינו ניכר - יתרון לבעלי ידיעת השפה הערבית
 • ניידות - יתרון

תכונות נדרשות;

 • יסודיות ודיוק בפרטים
 • יכולת ארגון ותפעול
 • עמידה בתנאי לחץ ועומס

 

 

הליך מיון:

 • ביצוע לומדה למזכיר ועדת קלפי ומעבר מבחן הסף בציון עובר של 75 ומעלה.
 • ראיון קצר בעל פה – שיערך על ידי מנהלי הבחירות למועמד שעבר את מבחן הסף.
 • השתתפות בהדרכה פרונטלית ועמידה במבחן מסכם בציון 75 ומעלה.

 

דגשים נוספים:

 • על המועמד להצהיר כי לא היה חבר מפלגה, רשימה או סיעה או כי לא נטל חלק בפעילות מטעם מפלגה, רשימה או סיעה בשלוש השנים שקדמו ליום הבחירות.
 • על המועמד להצהיר בעת הגשת המועמדות כי אינו קרוב משפחה של מנהל הבחירות או סגן מנהל הבחירות ברשויות בהן הוא מבקש להגיש מועמדות כמזכיר ועדת קלפי. לעניין זה, "קרבת משפחה" - בן או בת זוג, לרבות ידוע בציבור, הורה, הורי הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, אחיין, אחיינית, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, בן דוד, בת דודה – לרבות קרבת משפחה חורגת או הנוצרת עקב אימוץ.
 • על המועמד להצהיר כי אינו קרוב משפחה של חבר מועצה, של מועמד בבחירות, של נציג או בעל תפקיד מטעם מועמד או רשימת מועמדים, או של מי שהביע כוונה להיות אחד מאלה ברשות בה הוא מגיש מועמדות לתפקיד מזכיר ועדת קלפי. לעניין זה, "קרבת משפחה" - בן או בת זוג, לרבות ידוע בציבור, הורה, הורי הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, אחיין, אחיינית, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה – לרבות קרבת משפחה חורגת או הנוצרת עקב אימוץ.
 • לא יועסק כמזכיר ועדת קלפי מועמד שהוא עובד אותה רשות מקומית (לרבות תאגיד עירוני של אותה רשות מקומית).
 • מנהל הבחירות אינו מתחייב לראיין כל מי שהגיש מועמדות ואינו מתחייב למנות את כל מי הגיש מועמדות ועבר את תהליך המיון.
 • אי הופעה לראיון שנקבע ייחשב לוויתור / הסרת מועמדות לתפקיד.
 • המועמד יציין העדפה למחוז ושלוש רשויות בהן הוא מבקש להיות משובץ כמזכיר.
 • ככלל, מועמד לא ימונה לכהן בוועדת קלפי השוכנת ביישוב בו הוא מתגורר, אם מדובר ביישוב קטן, או בשכונה שבה הוא מתגורר, אם המדובר בעיר או ביישוב גדול אחר, אלא במקרים חריגים אם לא תהיה אפשרות אחרת.
 • מנהל הבחירות שומר לעצמו את הזכות לקבוע את השיבוץ הסופי של המועמדים על פי צרכיו בלבד.
 • על המועמד להתייצב יום לפני הבחירות באתר הייעודי לקבלת חומרי הצבעה וציוד קלפי.
 • באחריות המזכיר להביא את החומר הרגיש לקלפי, והוא מנוע מלעזוב את מקום הקלפי עד לתום הליך ספירת הקולות ואריזת חומרי הבחירות ומחויב להעבירם לאתר הקליטה הייעודי  שקבע  מנהל הבחירות. התהליך עשוי להימשך מעל ל-20 שעות.
 • יובהר שהמזכיר הוא נושא משרה, ואינו עובד.
 • על המועמד להצהיר על כך שלא ייסע בתחבורה ציבורית כאשר החומר הרגיש ברשותו, למעט במונית פרטית וזאת לנוכח רגישות החומר.

 

תנאי העסקה ותגמול

 • התשלום הכולל למזכיר קלפי הינו 2,868 ₪ (ברוטו). התשלום ישולם רק לאחר יום הבחירות, והוא מותנה בקבלת כתב מינוי ובביצוע התפקיד בהצלחה. לא ישולם כל תשלום למי שלא שובץ לתפקיד.
 • יובהר כי התשלום מגלם בחובו את התשלום בגין כל הפעולות הנוגעות לתפקיד זה, ובכלל זה –ראיון והדרכה, ביצוע מבחן, הגעה לאתר הייעודי לאיסוף חומר, נסיעות וכד'. ולא ישולם למועמד כל תשלום נוסף .
 • למזכיר שיישא בתפקיד גם בבחירות חוזרות ("סבב שני") ברשות, ישולם תשלום בגובה 1,958 ₪ ברוטו יובהר שמינוי מועמד לתפקיד בבחירות חוזרות נעשה בהתאם לשיקול דעת מנהל הבחירות.
 • התשלום לקולט הינו 1,958 ₪ ברוטו; התשלום למזכיר קלפי בקלפיות מיוחדות (בבתי סוהר, בתי חולים, קלפיות לבעלי תפקידים וכו') הינו 2,421 ₪ ברוטו.
 • על המועמד להביא עמו לראיון צילום של ת.ז וצילום של המחאה או מסמך אישור ניהול חשבון בנק
 • הגשת מועמדות תתבצע באמצעות טופס מקוון, להלן הקישור:

https://auth.govforms.gov.il/mw/forms/RecruitmentofSecretaries@MOIN.gov.il

 • פרטים נוספים אודות התפקיד מופיעים באתר הרשות המקומית ובאתר משרד הפנים.
 • ניתן להגיש מועמדות עד ליום 24/08/2023 בשעה 16:00.

 

*המודעה מנוסחת בלשון זכר אך מיועדת לשני המינים.